Disclaimer

Barkhuis BouwConsultant kan niet instaan voor de beschikbaarheid en juistheid van de op www.bbcon.nl voorkomende gegevens. Barkhuis BouwConsultant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Aan de informatie op www.bbcon.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Duplicatie, distributie en publicatie van teksten, grafische voorstellingen en geluiden op de website http://www.bbcon.nl is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming. Schriftelijke verzoeken stuurt u aan: info@bbcon.nl

Copyright Barkhuis BouwConsultant. Alle rechten voorbehouden.

Gebruiksvoorwaarden
Barkhuis BouwConsultant heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en aan haar relaties in het bijzonder. Deze website wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat een aantal elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Barkhuis BouwConsultant en van derden rusten, zoals: tekeningen, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de pagina’s in het algemeen. Om de belangen van Barkhuis BouwConsultant en die van derden te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

Het is niet toegestaan onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zodanig in te richten dat een internetgebruiker de website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Links naar websites van derden
Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het [www.bbcon.nl] domein liggen. Voor deze websites gelden mogelijk afwijkende voorwaarden. Barkhuis BouwConsultant is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

E-mail disclaimer
Barkhuis BouwConsultant verklaart alle mogelijke zorg te hebben besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie dient de ontvanger de informatie te controleren op bestandsgegevens en virussen. De bestanden van dit e-mailbericht en bijvoegsels worden door Barkhuis BouwConsultant niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Barkhuis BouwConsultant draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor verzending ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust bij Barkhuis BouwConsultant.

DNR
Wij werken volgens de meest actuele versie van de DNR de Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. Download de DNR 2011, eerste herziening juli 2013.

Door de huidige wereld- en marktsituatie is het erg lastig om integraal de bouwkosten in te schatten en op de levering en verwerking van bouwmaterialen een planning af te geven.
Op de opgave van de bouwkosten en de levering van bouwmaterialen in algemene zin kan dan ook momenteel geen enkele garantie worden afgegeven.
Barkhuis Bouwconsultant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de opgave van bouwkosten, de levering van bouwmaterialen en de bouw(uitvoerings)planning.